top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Medvirkning og tillitsreformen

Onsdag avhold YS Stat sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra både departement, forsvar, tolletaten og Nav fortalte om hvordan medvirkning ser ut i praksis på arbeidsplassene i statlig sektor.


Leder for YS Stat, Jens B. Jahren, in ledet konferansen med å understreke viktigheten av involvering og samspill mellom tillitsvalgte og ledelsen.
tekst og foto: Ulrik Øen Johnsen, Parat


Involvering og samspill til misunnelse

Velkommen til vår medbestemmelsekonferanse, et tema alle snakker varmt og godt om, som er grunnlaget for hvordan vi ønsker å ha det på våre arbeidsplasser, og som legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Innspill fra alle er en av styrkene vi har i vårt samfunn, og det bidrar til høy produktivitet. Den involveringen og det samspillet vi har på arbeidsplassen og i våre virksomheter sees på med misunnelse fra mange rundt oss, innledet Jahren.Tillitsreformen sentral for medbestemmelse

Gunn Karin Gjul er statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Gjul snakket om Tillitsreformen i regjeringsplattformen som en viktig del av løsningen på statlig sektors utfordringer for medbestemmelse i fremtiden.


Dere som tillitsvalgte må følge opp og sikre at dere involveres på en god måte, og sørge for at rett person blir gitt den myndigheten de trenger. Tillitsreformen er et sentralt verktøy som bidrar til å løse mange av de store utfordringene vi har i offentlig sektor i årene fremover, sier Gjul.


Samfunnsmålet for Tillitsreformen er at innbyggerne i hele landet skal få offentlige tjenester med bedre kvalitet og til rett tid. På denne måten kan vi opprettholde innbyggernes høye tillit til offentlig sektor, skriver regjeringen på sine sider.


Vi har laget en tiltaksoversikt på kommunal- og distriktsdepartementet sine hjemmesider. Der kan man følge departementets arbeid med Tillitsreformen. Et eksempel jeg vil trekke frem er arbeidet som skjer i Nav. Nå i 2023 har de virkelig fått fortgang i arbeidet. De har satt i gang et innsiktsarbeid, og kartlagt hvordan det egentlig står til med medbestemmelse i Nav. Nå setter de ansatte i Nav og tillitsvalgte seg sammen og konkretiserer tiltak, sier Gjul.Hovedavtalen og tillitsreformen

Mette Skare er spesialrådgiver og forhandler i YS Stat. Hun holdt innlegg om hvordan hovedavtalen og tillitsreformen gir muligheter for tillitsvalgte til medbestemmelse på arbeidsplassen.


– Vi må styrke medbestemmelsen til tillitsvalgte, og sikre at tillitsvalgte får lov til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre på arbeidsplassene. Det gjør at virksomhetene også kommer bedre ut av det, når man klarer å styrke samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, sier Skare.Medbestemmelse på arbeidsplassen

Leder av Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug, stilte i samtale med tolldirektør Øystein Børmer om medbestemmelse og samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i tolletaten.

I tillegg var oberst Pål Harald Svarstad, sjef for Forsvarets personell- og vernepliktsenter, Eivind Olsen, nestleder i Parat Forsvar, og Lars Ullensvang, nestleder Befalets Fellesorganisasjon, i samtale om medvirkning og medbestemmelse i forsvaret på utøvende nivå.


HR-direktør i Nav, Gunhild Løkkevold, fortalte om viktigheten av at øverste leder engasjerer seg i HR-prosesser, og fortalte om prosessen rundt gjennomføringen av Tillitsreformen i Nav.Arbeidslivsbarometeret 2023

Dagen ble avsluttet med en gjennomgang og fremlegging av funn i forskningsrapporten Arbeidslivsbarometeret, med fokus på tillitsvalgtes rolle.


YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet) på oppdrag for YS. Undersøkelsen gjennomføres årlig og ble gjennomført for første gang i 2009.


Arbeidslivsbarometeret er den mest utførlige, årlige datainnsamlingen og analysen av tilstanden og utviklingen på sentrale områder i norsk arbeidsliv.


Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page