top of page

10 gode grunner til å organisere seg

Les også: Hvorfor organisere seg?

#1 Trygghet for arbeid og lønn

Medlemskapet gir deg trygghet for arbeid og lønn innenfor de lover og bestemmelser som gjelder i arbeidslivet og de tariffavtaler som gjelder i Staten (Hovedtariffavtalene). Du kan henvende deg til din tillitsvalgt som kan ta opp din sak dersom du mener du er urettferdig behandlet og ivareta dine krav ved lokale lønnsforhandlinger.

#2 Du bestemmer

YS Stat vedtekstfestet uravstemming ved hovedtariffoppgjør. Etter at forhandlinger og eventuell mekling er avsluttet og det foreligger et anbefalt forslag, er det medlemmene som bestemmer om avtalen skal godkjennes eller forkastes. YS Stat og de enkelte forbundene sørger for at medlemmene blir informert om den anbefalte avtalen. Så er det opp til deg å stemme ja eller nei til forslaget. Det er en viktig demokratisk rettighet som bare de fagorganiserte medlemmene har.

#3 Kollektive avtaler

Dine sentrale lønns- og arbeidsvilkår er regulert i avtaler mellom Staten som arbeidsgiver og YS Stat. Det betyr at din lønnsutvikling og ditt arbeidsforhold skal være forutsigbar. Gjennom lokale forhandlinger sørger ditt forbund for at individuelle tilpasninger.


Medlemskapet sikrer deg innflytelse og medbestemmelse i forbindelse med de lokale forhandlinger.

#4 Trygghet for fast ansettelse

YS Stat har som prinsipp at alle skal være fast ansatt og vi arbeider for å redusere bruken av midlertidige ansettelser. Det gir trygghet og bedre vern mot oppsigelse og urettmessige endringer i arbeidsoppgaver eller arbeidssted.

#5 Bistand ved omstilling

Arbeidslivet endrer seg i et stadig raskere tempo, også i staten. Er du organisert har du kompetente tillitsvalgte på ulike nivåer som kan ivareta dine rettigheter. Forbundene har også dyktige og kompetente ansatte som kan bistå deg og kollegaene lokalt i prosessen og i individuelle spørsmål.

#6 Skolering og opplæring

Ditt forbund og YS Stat har en rekke tilbud om opplæring og skolering i tillitsvalgtarbeid og arbeidslivets lov- og avtaleverk. Vi jobber for at stadig mer av denne kompetansehevingen skal verdsettes og om mulig gi generell studiekompetanse. Ved å være uorganisert gir du fra deg denne muligheten.

#7 Lønn under sykdom

At norske arbeidstakere har en av verdens beste sykelønnsordninger kan direkte tilbakeføres til krav som ble reist av fagforbundene på 1970-tallet. Ordningen med full lønn fra første dag under sykdom, ble innført i 1978. Sykelønnsordningen har gjentatte ganger vært gjenstand for politiske angrep. En sterk fagbevegelse har forsvart ordningen. Det er norsk fagbevegelses samlede styrke som sikrer denne viktige sosiale del av velferdssamfunnet.

#8 Feriebestemmelser

På dette området har fagbevegelsens innsats hatt stor betydning for utformingen av regelverket og ikke minst innføringen av den femte ferieuka. I likhet med permisjonsrettigheter er dette et regelverk som hele tiden må forsvares.

#9 Fellesskap

Ved å være en del av et organisert fellesskap så bidrar du til å beholde og videreutvikle opparbeidede rettigheter. Ved en eventuell konflikt/streik i forbindelse med et tariffoppgjør, er ditt medlemskap med på å sikre legitimiteten til kravet.

Er du organisert og blir du tatt ut i streik, er du garantert streikebidrag fra ditt forbund.

#10 Gode forsikringer

YS Stat og ditt forbund har gjennom YS gode kollektive avtaler som sikrer deg billige forsikringer. I dag er det gjennom Gjensidige YS har sin avtale - noe som ofte gir deg langt bedre vilkår enn man kan fremforhandle som privatperson.

Tilbake til forsiden
bottom of page