top of page

TEMA:

Lov- og avtaleverk

Hvilke lover og avtaler er viktige for deg som jobber i staten?

Ansettelsesforholdet ditt

Som statsansatt er du omfattet av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal sikre et trygt arbeidsmiljø og likebehandling.

 

Samtidig er du også omfattet av noen spesielle regler i statsansatteloven. Det betyr at arbeidsmiljølovens bestemmelser om for eksempel midlertidig ansettelse, oppsigelse, suspensjon og avskjed ikke gjelder i staten.

 

Hovedtariffavtalen i staten inneholder de viktigste reglene om lønn, arbeidstid, ferie og permisjon. Du kan lese mer om hovedtariffavtalen på siden om lønn.

 

Vi har også en hovedavtale i staten, som skal legge til rette for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne.

Litt mer om lov- og avtaleverket

Arbeidsmiljøloven er som nevnt en vernelov som skal sikre et trygt arbeidsmiljø og likebehandling, og som skal legge til rette for individuelle tilpasninger og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Arbeidstid er for eksempel regulert i arbeidsmiljøloven, men er regulert nærmere i bestemmelser i hovedtariffavtalen.

Statsansatteloven

 

Statsansattes særlige stillingsvern er regulert i statsansatteloven. I noen sammenhenger snakkes det om at man i staten har et «sterkt stillingsvern». Dette begrepet omfatter flere forhold, blant annet at statsansatteloven skal sikre at det skal være en høy terskel for å si opp statlige ansatte.

Statsansatteloven sier også at noen ting kan eller skal bestemmes i reglement. Derfor skal alle statlige virksomheter ha et personalreglement som utfyller statsansatteloven. Reglementet sier for eksempel noe om saksbehandlingen ved ansettelsesprosesser.

Statens personalhåndbok

Dette er en samling av lover, tariffavtaler, bestemmelser og andre retningslinjer som gjelder i staten. Her kan du for eksempel lese mer om rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven og om ansettelsesordningen og stillingsvernet i staten.

Medvirkning og medbestemmelse

I staten er det inngått en hovedavtale mellom de sentrale partene (Kommunal- og moderniseringsdepartementet og LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat). Avtalen skal legge til rette for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne ved at de tillitsvalgte i de statlige virksomhetene gis innflytelse i mange viktige spørsmål.

 

Alle statlige virksomheter må også ha en såkalt tilpasningsavtale, som inneholder nærmere regulering og lokal tilpasning av hovedavtalens enkelte bestemmelser.

 

I motsetning til hovedavtalene i andre deler av det norske arbeidslivet, har hovedavtalen i staten en spesiell forhandlingsordning. Denne innebærer at de tillitsvalgte i tillegg til informasjons- og drøftingsrett også har forhandlingsrett i visse saker.

Nyheter om lov- og avtaleverk

På forsiden akkurat nå
bottom of page