TEMA:

Lønn

Lønn, ubekvemstillegg, overtid og gruppeliv-/yrkesskadeforsikringer for statstilsatte er regulert gjennom hovedtariffavtalen. Dette er en sentral avtale mellom Staten som arbeidsgiver og hovedsammenslutningene YS Stat, Unio og LO Stat. 

Hovedtariffavtalen reforhandles hvert andre år, da ser partene på hele avtalen. I mellomoppgjør er det vanligste at man kun forhandler økonomi, dvs økonomiske tillegg.

Hovedtariffavtalen er inndelt i ni kapittel.

 1. Sentrale bestemmelser

 2. Lokale bestemmelser, herunder forhandlingsregler/parter/forhandlingssteder

 3. Fellesbestemmelsene, herunder økonomiske kompensasjoner/permisjoner/forsikringer

 4. Pensjon

 5. Diverse, herunder boliglån/felles opplæring/omstilling

 6. Avtalefestet ferie

 7. Varighet

 8. Rettstvist

 9. Protokolltilførsler

 

I tillegg er det fire vedlegg

 1. Lønnsplanhefte, her står alle stillingskoder med tilhørende lønnsplassering samt lønnstabell

 2. Oversikt over lokale forhandlingssteder i perioden 2018-2020

 3. Intensjonserklæring om omstilling under trygghet

 4. Pensjonsgivende variable tillegg

Når og hvordan foregår lønnsoppgjøret?

Åpne årshjulet for lønnsforhandlinger i YS Stat

Alle hovedtariffavtaler, sentrale avtaler, og administrative bestemelser finner du i 

Statens Personalhåndbok

Har du flere spørsmål, har vi svar!

Alt du lurer på om lønn, arbeidsvilkår, lønnsoppgjør, mekling, streik, konflikt og pensjon.

Gå til "FAQ"

Last ned hovedtariffavtalen som gjelder for deg som er organisert gjennom YS Stat, Unio Stat eller LO Stat

Last ned gjeldende lønnstabeller i Staten for å finne DIN lønn

Videre finnes det sentrale særavtaler, ca 30 i tallet. Disse regulerer en del andre rettigheter for statstilsatte.

 • Eksempler på sentrale  særavtaler (ikke uttømmende liste) er innenlands reiseregulativ

 • Utenlands reiseregulativ m/landsatser

 • Særavtale om fleksibel arbeidstid

 • Særavtale om ferieavvikling for statstjenestemenn

 • Særavtale om dekning av flytteutgifter

 • Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested 

 

Det finnes også administrative bestemmelser og Kongelige resolusjoner som sier noe om rettigheter/økonomiske kompensasjoner for statstilsatte. 

Nyheter om lønn