top of page

TEMA:

Pensjon

Pensjon er hva du skal leve av etter at ditt yrkesaktive liv er over - men det er NÅ det avgjøres hvor stor denne pensjonen skal være

HUSK Å GI DIN STEMME I URAVSTEMMINGEN!

Pensjon for statsansatte

I løpet av vinteren/våren 2018 har det blitt fremforhandlet et forslag til nytt tjenestepensjonssystem for offentlig sektor. I

 

YS Stat pågår det nå en uravstemming som avgjør om man godtar avtalen eller ikke. Fristen for uravstemmingen er satt til 15. mai 2018.

Hva er man enige om?

Partene har i lengre tid vært enige om grunnpilarene i et nytt offentlig tjenestepensjonssystem. Det er følgende tre pilarer:

  • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening

  • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden

  • Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet

Litt mer om pensjon

 #jegerstatsansatt er vel forberedt på krevende forhandlinger om et bredt spekter av temaer knyttet til vårt kompliserte pensjonssystem.

Et nytt tjenestepensjonssystem, tilpasset den nye folketrygden fra 2011, gjeldende fullt ut fra de som er født i 1963 eller senere er én ting. Overgangsordninger for 1954 til 1958 årgangen som har individuell garanti på 66% og overgangsordninger for 1959 til 1962 årgangen er en annen viktig ting.

Hva skal forhandles?

 

Forholdet til ny AFP, som privat sektor først skal forhandle om til våren, er et viktig element. Nye samordningsregler, som var ute på høring på slutten av fjoråret, for samordninga med folketrygden er i spill.

 

Hva skal være med i pensjonsgrunnlaget likeså, jf. Hovedtariffavtalens vedlegg 4 om variable tillegg.

 

Tar vi i tillegg å inkluderer, tidligpensjonstillegg, alderspensjon til uføre og levealdersjustering så begynner vi å se for oss rammene for de nært forestående forhandlinger.

Statens personalhåndbok

Særaldersgrenser er en annen viktig problematikk for mange yrker i staten. Der må vi skille mellom to sentrale problemstillinger. Særalder i relasjon til ny offentlig tjenestepensjon er et tema som må løses nå, men det andre som er hvilke yrkesgrupper skal ha særalder og hvilke aldersgrenser som skal gjelde er en annen sak.

 

Den siste ser vi klart for oss skal løses i etterkant av de viktige pensjonsforhandlingene.

Hovedavtalen i Staten

I staten er det inngått en hovedavtale mellom de sentrale partene (Kommunal- og moderniseringsdepartementet og LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat). Avtalen skal legge til rette for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne ved at de tillitsvalgte i de statlige virksomhetene gis innflytelse i mange viktige spørsmål.

 

Alle statlige virksomheter må også ha en såkalt tilpasningsavtale, som inneholder nærmere regulering og lokal tilpasning av hovedavtalens enkelte bestemmelser.

 

I motsetning til hovedavtalene i andre deler av det norske arbeidslivet, har hovedavtalen i staten en spesiell forhandlingsordning. Denne innebærer at de tillitsvalgte i tillegg til informasjons- og drøftingsrett også har forhandlingsrett i visse saker.

Nyheter om pensjon

På forsiden akkurat nå
bottom of page