top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Statsbudsjettet 2024: Fortsatt magert til drift

Økningene kommer stort sett som øremerkede midler til prosjekter

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem på Stortinget i dag. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

Forslag til statsbudsjett for 2024 er i praksis en videreføring av tidligere budsjetter når det gjelder midler til drift av de ulike virksomhetene i staten, de nominelle økningene kompenserer stort sett for lønns- og prisvekst, og heller ikke alltid det.


Leder i YS Stat, Jens B Jahren, stiller spørsmålet om dette er et budsjett for den usikre tiden vi nå lever i. Han ser ikke noe markant styrking av totalberedskapen i dette budsjettet.

BFO-leder Dag Stutlien. Arkivfoto: BFO.

Leder Dag Stutlien i Befalets Fellesorganisasjon: «Forsvarsbudsjettet foreslås reelt med 4,2 mrd kr. Dette er en markant økning, men det er et minimum. Til tross for en foreslått styrking av forsvarsbudsjettet trengs det en enda sterkere satsing på personellet i Forsvaret. I tillegg er det et behov for å erstatte materiell og ammunisjon som har blitt donert til Ukraina».

Leder for Parat forsvar, Johan Hovde sier: «Budsjettforslaget tar inn over seg en del utfordringer som Forsvaret står i og at de sender gode signaler og prioriteringer knyttet til personell og kompetanse, samt satsing på eiendom, bygg og anlegg, men at dette ikke er nok.»


Leder av Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug. Arkivfoto: NT

Leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbund og leder for Norsk Tollerforbund, Tor Erik Larsen og Karin Tanderø Schaug, er samstemte i sine kommentarer: «Dette var skuffende, i praksis ikke noe styrking av drift, de ekstra midlene kommer som øremerkede midler på prosjekter, og for Tolletatens del – noe videreføring av den styrkingen som kom i revidert budsjett pga krigen i Ukraina. Dette er ikke et budsjettforslag som gjenspeiler den tiden vi lever i.»


Leder for Parat politi og Norges Politilederlag, Einar Kaldhol og Kjetil Ravlo er bekymret for handlingsrommet til norsk politi, de påpeker at:

  • Budsjettforslaget er økt med 2 mrd, men mesteparten skal kompensere for økt lønns -og prisvekst.

  • Tankevekkende lite til tiltak mot organisert kriminalitet

  • For lite midler avsatt til utbedringer av politiets IT-systemer

  • Ambisjonsnivået er for lavt, de finner det underlig at aktøren som har ansvaret for krisehåndtering i hele krisespekteret opp til der Forsvaret overtar ansvaret, ikke gis større muligheter for å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.

Comments


bottom of page