top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

NY HOVEDAVTALE I STATEN FRA NYTTÅR


Fv: Pål N. Arnesen (YS Stat), Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet), Kari Tønnesen Nordli (Akademikerne stat), Egil André Aas (LO Stat) og statens personaldirektør Gisle Norheim. Foto: Henrik Enevold/KDD

YS Stat og de andre partene i staten har nå fremforhandlet en ny, revidert Hovedavtale i staten. Etter lange forberedelser og en krevende forhandlingsrunde, er vi godt fornøyd med å kunne presentere en forbedret avtale som skal gjelde for de neste 3 årene.YS Stat sin målsetting ved disse konsensusforhandlingene, alle fem parter må være enige om endringen, har vært å forsterke viktigheten av reell medbestemmelse og likeverdig partssamarbeid. Å ytterligere forsterke de tillitsvalgtes rettigheter og beholde forhandlingsretten var blant de konkrete kravene vi tok med inn i forhandlingene.


Siden forrige forhandling av hovedavtalen har vi fått et bredere faktagrunnlag blant annet gjennom FAFO-rapporten “Hovedavtalen i staten - et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?”. Her framkom det urovekkende resultater som viste at 3 av 10 virksomheter ikke har en lokal tilpasningsavtale, noe alle virksomheter skal ha. Dette faktum la grunnlaget for en felles satsing på hvordan vi kan påvirke at denne skal-bestemmelsen faktisk blir gjennomført. En tydeliggjøring i tekst, samt å legge Tilpasningsavtalen til et eget kapittel vil forhåpentligvis bidra til at alle etterhvert har en lokal tilpasningsavtale.


Andre viktige endringer er en forsterking av ordlyden i § 1 Formål og Intensjoner knyttet til ledelses ansvar for å delta i og støtte opp om partssamarbeidet og reell medbestemmelse. I Tilpasningsavtalen kapittel 2 skal den i tillegg til eksisterende punkter inneholde tre nye elementer - dersom en av partene krever det; frist for utsendelse av saksdokumenter i forkant av møter, regulering av hvordan det skal legges til rette for utøvelsen av vervet og bestemmelser for tiltak for felles opplæring.


Paragrafene for informasjon, drøfting og forhandlinger har kun språklige endringer.


Kapittel 6 om Personalpolitikk er gjennomarbeidet og blitt tydeligere. Arbeidsgivers ansvar for systematisk kompetanseutvikling i virksomheten og den enkelte ansattes ansvar kommer nå tydeligere fram. Likestilling, inkludering og mangfold er tilpasset den nye likestilling- og diskrimineringsloven, samt inkludert drøftingsplikt på aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Kompetanse er viktig for YS Stat og her er blant annet § 32 Kompetanseutvikling omarbeidet. Den tar opp i seg intensjonene i hovedavtalen ved at det skal gis nødvendig opplæring i ny teknologi. Paragrafen om Tilretteleggingstiltak har fått tidstilpasset innholdet.


Selv om ny Hovedavtale nå er på plass gjenstår en enda viktigere del av partssamarbeidet - nemlig å få praktiseringen av avtalen til å bli i samsvar med avtalens formål og intensjoner. Partene er i gang med planleggingen av hvordan vi best når ut til de lokale parter med rett praksis.


YS Stat vil oppfordre våre tillitsvalgte å ta initiativ overfor arbeidsgiver der arbeidsgiver selv ikke tar initiativ, for å avtale tidspunkt for reforhandling eller inngåelse av lokal tilpasningsavtale.


Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page