Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

YS Stat krever endringer i Lov om statens ansatte


YS Stat krever at de statsansattes stillingsvern ikke forringes og at Stortinget gjør de nødvendige endringer i forslag til ny lov.


YS Stat jobber aktivt opp mot politikerne vedrørende den kommende stortingsbehandlingen av ny Lov om statens ansatte, nærmere bestemt den 12. juni. Her er notatet (lenke til notat til politikerne) med beskrivelse av de temaene som ble diskutert i forbindelse med forhandlingene om ny lov om statens ansatte. Vi mener dette er viktige punkter som Kommunal- og forvaltningskomiteen må se på og gi merknader til. Dersom loven vedtas med de forbeholdene departementet tar ved grunnleggende bestemmelser om ansettelse og oppsigelse, mener vi loven og intensjonene med og forutsetningene for den undergraves. YS Stat mener også innspillene er saklige, og ikke bare politiske, men også basert på velbegrunnede faglige synspunkter knyttet til forståelsen av gjeldende arbeids- og tjenestemannsrett.


Innspillene er ikke en "omkamp" på lovarbeidet ettersom YS Stat stiller oss bak Tjenestemanns-lovutvalgets anbefalinger, men det er etter vårt syn viktige forutsetninger for at det kan vedtas en lov som vil kunne stå seg over tid.

#statsansatteloven #lovogavtaleverk #YS #jegerstatsansatt #midlertidighet #YSSMedia #yss #YSStat #tjenestemannsloven

På forsiden nå
Arkiv - alle artikler
Søk etter emneord

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.