top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Prisstigningen tok kvelertak på lønnsveksten i fjor


YS Stat-leder Pål N. Arnesen mener offentlig sektor i år må ha bedre uttelling enn hva som blir rammen i frontfaget. i

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) la i dag fram sin fulle rapport for lønnsdannelsen i 2021. Her er lenke til kortversjonen: https://www.regjeringen.no/contentassets/c9be5e1850304bdbb0e071c2a3d09925/grunnlaget-for-lonnsoppgjoret-2022-forelopig-rapport-kortversjon.pdf


De foregående måneder har vært preget av utspill fra mange parter i det organiserte arbeidslivet om den norske frontfagsmodellen, dette i tillegg til at andre grupper har hatt meninger om både lønnsnivå og forhandlingsmodell.


YS har vært en av flere som rettmessig påpeker at det kan se ut som det har vært snever praktisering av frontfaget, dette spesielt i offentlig sektor, og derfor har varslet krav om reallønnsøkning ved årets ulike tariffoppgjør etter to magre år.


I staten som forhandlingsområde var lønnsveksten i fjor på 2,8%,noe som betyr reallønnsnedgang for de statstilsatte som gruppe på ca 0,5 % etter skatt.


Dette skyldes primært at prisveksten ble på hele 3,5%, noe som igjen i stor grad skyldes den kraftige økningen i strømprisen som inntraff annet halvår 2021. Dette er en situasjon de statsansatte og YS Stat ikke kan leve med over tid, og vil veie tungt ved utformingen av årets tariffkrav.


Forholdet til frontfaget er det skrevet side opp og side ned om. De to siste årene har anslagene fra LO/NHO bommet relativt mye, og slik den norske modellen fungerer, påvirker lønnsdannelsen i frontfaget lønnsveksten for alle som forhandler i etterkant.


YS Stat støtter opp om frontfagsmodellen, men ikke slik det praktiseres i staten. Frontfaget blir taket, selv om det jf. Holden III utvalgets rapport, skal være en “rettesnor over tid”.


Så summen av etterslep i forhold til privat sektor og kraftig prisvekst gjør at ved årets oppgjør må vår lønnsvekst bli høyere enn det som frontfaget forhandler seg fram til i mars måned.


Dette må til for at frontfagsmodellen skal bevare sin legitimitet, og for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i staten i alle stillingsgrupper, uavhengig av utdanningsnivå!


Nå blir det spennende å få inn kravene fra alle stat-forbundene og diskuterer oss fram til hva som skal legges på bordet til staten den 20. april. Uten å forskuttere noe så er det helt sikkert at YS Stat i alle fall vil kreve reallønnsøkning for alle våre medlemmer til våren.

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page