top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • Tore Leirfall

Ble fjorårets lønnsvekst fordelt skjevt?

... OG ER NOEN ETATER LØNNSVINNERE I FORHOLD TIL ANDRE ETATER?


Tore Leirfall, Spesialrådgiver YS Stat

Undertegnede registrerer at det er noe ulik forståelse av lønn og lønnsvekst for statstilsatte i ulike virksomheter i staten. Dette er ikke noe ny problemstilling, men noe som dukker opp i forbindelse med at TBU og SBU offentliggjør sine tall før tariffoppgjørene.


For å gjøre dette mer forståelig, har jeg skrevet en forklaring på det som kan synes som en urettmessig skjevfordeling av lønn og lønnstillegg i det statlige tariffområdet.

Arbeidstiden

I staten er det slik at man som en hovedregel jobber, og får betalt for, 37,5 t pr uke. Jobber man det vi kaller normalarbeidsdagen mandag til fredag fra ca 8-15.30, får man sin lønn etter sitt lønnstrinn, og ferdig med det.


Så er det en andel av de statstilsatte som jobber utover det som ble referert til som normalarbeidsdagen, det være seg skift/turnus som f.eks tollere, politi og fengselsbetjenter, eller at man har vakt, seiling og øving som f.eks i forsvaret.


Da dette er arbeide som foregår på tider utenfor det vi kaller normalarbeidsdagen (dvs natt, helg og høytider) har partene fremforhandlet en økonomisk kompensasjon for dette. Man får altså en ekstra økonomisk kompensasjon for å jobbe/seile/være på vakt natt til langfredag, enn om man jobber en ordinær fredag fra 8-15.30. Dette finner vi særdeles rimelig.


Ubekvem arbeidstid

Så er det så at når man ser på makrotallene for lønn og lønnsvekst i staten kommer dette frem som snittillegg pr ansatt under de ulike departementsområder, og da ser man at snittillegg på faste og variable tillegg for de tilsatte i/virksomheter under Landbruks - og matdepartementet er på kr 290 pr år, for de tilsatte i/virksomheter under Justis - og beredskapsdepartementet er på ca 6.600 kr pr år, og for de tilsatte i/virksomheter under Forsvarsdepartementet ca 11.300 kr pr år.


Betyr dette da at de tilsatte i/underlagt Forsvarsdepartementet og Justis - og beredskapsdepartementet tjener så mye bedre enn sine kollegaer i Landbruks - og matdepartementet?


Nei, selvfølgelig ikke. Grunnen til at summene blir så ulike er jo at i etater som kriminalomsorgen, politi og forsvaret er det vanlig med mye ubekvem arbeidstid/seiling/øving, og derfor genererer disse tilsatte et større beløp i faste-/variable tillegg enn en statstilsatt som jobber normalarbeidsdag.


Kompensasjon er ikke det samme som høyere lønn!

Lønnen til en statstilsatt som jobber utenfor normalarbeidsdagen, det være seg vakt/seiling/øving er den samme som en med normalarbeidsdag, har du lønnstrinn 45 så har du lønnstrinn 45, enten du sitter bak en kontorpult i et departement - eller er ute og seiler med an av marinens skip. Men den tilsatte som er ute og seiler får faktisk en økonomisk kompensasjon for å seile dag/natt/helg/høytid i kortere eller lengre perioder.


Det er faktisk våre politiske myndigheter ved Regjeringen, gitt fullmakt fra Stortinget, som har bestemt at fengsler/tollstasjoner og politistasjoner skal være døgnbemannet samt at forsvaret skal ha en operativ beredskap. Dette medfører at en viss andel av de 155.000 statsansatte jobber til alle døgnets tider, og får en økonomisk kompensasjon for dette, men å dermed si at de har en høyere lønn, eller at de har en høyere lønnsvekst enn andre statsansatte, da har man ikke bare bommet på ballen – man er ikke en gang på banen!
Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page