top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Færre statlige oppgaver enn antatt foreslås overført fylkeskommunene


I dag la Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fram den nye stortingsmeldinga om nye fylkeskommunale oppgaver. Meldinga foreslår overføring av et antall statlige oppgaver, men et antall som er sterkt redusert i forhold til forslaget fra ekspertutvalget som la fram sin rapport i februar.


foto: regjeringen.no

Regionreformen med 11 nye fylkeskommuner/regioner innføres fra 1. januar 2020. Et ledd i reformen er å styrke fylkeskommunenes ansvar og oppgaver, primært med å overføre dette fra staten.


Samferdsel er et av områdene under endring. Stortinget har allerede vedtatt overføring av ansvar for fylkesveiene mot alle faginstansers anbefaling.

Videre vil arbeidsoppgaver innen næringsutvikling, landbruk, klima og miljø, kompetanse og integrering, kultur og folkehelse overføres. Hvilke og hvor mange ansatte som vil bli berørt er det umulig å si noe om på dette tidspunktet, da det gjenstår mye utredningsarbeid.


Videre skal det utredes om det skal overføres oppgaver knyttet til bosetting og integrering av flyktninger m.fl. og oppgaver knyttet til barnevern fra Bufetat. Det er også politisk støtte til regjeringens ønske om å overføre ytterligere oppgaver innen kultur, utdanning og støtte til næringslivet.


Statsråd Mæland gjentok at de videre prosesser skal følge lov- og avtaleverket og at prosessene skal være trygge og sikre. I møtet den 2. oktober som vi hadde med statsekretær Chaffey, i anledning denne stortingsmeldinga, ble det også understreket viktigheten av tidlig informasjon, god dialog med de ansatte og ikke minst medvirkning fra de tillitsvalgte.


YS Stat og forbundene som blir berørt vil være tett på den videre politiske prosess og selvsagt støtte opp om de ansatte og tillitsvalgte i berørte virksomheter.


302 visninger0 kommentarer
bottom of page