top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

Forslag om overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene mangler begrunnelse


Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mottar rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene

foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

YS Stat har levert høringssvar til rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. YS Stat er kritisk til manglende utredninger og faglige begrunnelser for flere av utvalgets mange forslag.

I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om regionreform anmodet regjeringen Stortinget om å sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå overføring av ytterligere oppgaver til fylkeskommunene.

YS Stat mener at rapporten mangler nødvendige konsekvensutredninger som må ligge til grunn for forslag av den art og omfang som utvalget fremmer.

Mange av YS Stats medlemmer er omfattet av allerede vedtatte planer om "nyetablering" og utflytting av statlige arbeidsplasser. Istedenfor å flytte statlige arbeidsoppgaver til fylkeskommunene eller å geografisk omlokalisere eksisterende arbeidsplasser, mener YS Stat at man heller kan etablere nye offentlige arbeidsplasser utenfor de største byene. Flytting av eksisterende arbeidsplasser har vist seg å rive ned sterke fagmiljøer. Ved geografisk flytting velger de færreste arbeidstakere å bli med. Belastningen på den enkelte arbeidstaker eller øvrig familie blir unødvendig stor. Også flytting mellom ulike forvaltningsnivåer kan innebære stor belastning for de berørte.

Dersom regjeringen velger å gå videre med noen av utvalgets forslag, er det en absolutt forutsetning for en vellykket omstilling at egnede virkemidler tas i bruk. Det er i dag dessverre ikke tilstrekkelig bevissthet om, økonomiske rammer eller vilje til å ta i bruk de virkemidlene som ligger i særavtalene mellom hovedsammenslutningene og staten. Det må derfor stilles tilstrekkelige økonomiske midler til rådighet og legges føringer for hvordan de ansatte skal ivaretas.


62 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page