top of page

Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Søk
  • YSS-Media

En ny lov om statens ansatte må stå seg over tid


Behandlingen av Prop. 94 L (2016–2017) i Stortinget må innebære at det vedtas en lov som kan stå seg over tid, i tråd med det statsråd Sanner tidligere har uttalt. Forslag til ny lov om statens ansatte skal vedtas av Stortinget 12. juni.


- Regjeringens forslag til lov om statens ansatte er i stor grad basert på Tjenestemannslovutvalgets forslag. Utvalget leverte et godt stykke arbeid som innebærer en videreføring av rammene for ansettelser og oppsigelser i staten, men i en ny form og med forenklinger for brukerne. Likevel er det visse sider av proposisjonen vi mener ikke er akseptable, og som Stortinget må ta på alvor, sier leder av YS Stat Pål N. Arnesen.


YS Stat, Unio og Akademikerne hadde et felles politisk utspill 4. mai, hvor vi særlig påpekte problemstillingen med midlertidighet i staten og de foreslåtte bestemmelsene for oppsigelser ved nedbemanning. Brevet ble fulgt opp med konkrete innspill overfor Kommunal- og forvaltningskomiteen, med ønsker om tilpasninger av regelverket.


I komiteens innstilling til Stortinget, har flere av innspillene blitt tatt til følge. Flertallet i komiteen vektlegger at forslaget til ny lov om statens ansatte vil innebære en innstramming av dagens adgang til midlertidige ansettelser. Komiteen innstiller også på at Stortinget skal be regjeringen om å evaluere effekten av nye regler for midlertidige ansettelser i staten etter to år. Resultatene skal drøftes med hovedsammenslutningene i staten og legges frem for Stortinget på en egnet måte.


- Vi mener at det foreslåtte regelverket og Stortingets anmodning vil kunne bidra til færre midlertidige ansettelser i staten, sier Arnesen.


Når det gjelder oppsigelse, har vi overfor komiteen påpekt at departementet legger til grunn en avvikende tolkning av for eksempel begreper som «saklig begrunnet i virksomhetens forhold» samt «annen passende stilling» enn hva som følger av arbeidsmiljøloven.


Å ha en annen norm for oppsigelse ved nedbemanninger i staten enn den som gjelder i det øvrige arbeidslivet vil være særdeles uheldig og kan føre til mange saker for domstolene. - Det må vi unngå, kommenterer Arnesen.


Komiteens flertall kommer likevel med uttalelser som vi mener innebærer at harmoniseringen av bestemmelsene om oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold, med de vi har i arbeidsmiljøloven, ikke skal senke terskelen for oppsigelse. Særlig vises det til de strenge dokumentasjonskravene og kravet til forsvarlig saksbehandling som gjelder ved oppsigelsessaker. I tillegg kan saken påklages og den kan behandles i domstolene.


Vi mener uttalelsen fra komiteen innebærer at de foreslåtte bestemmelsene må tolkes i retning av våre standpunkter. Samtidig er ikke behandlingen i komiteen fullstendig klargjørende, og vi ser med fordel at Stortinget klargjør begrepsbruken enda tydeligere. Særlig bør forbeholdet om domstolenes prøvelsesrett fjernes.


- Dette er viktige forutsetninger for en lov som kan stå seg over tid, avslutter Arnesen.


147 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page