Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

Uravstemming - ny Hovedtariffavtale i Staten

Foto: Fredrik Støtvig I morgen, 1.juni vil alle statmedlemmene i YS motta en e-post med uravstemmingen over forslag til ny Hovedtariffavtale i Staten 2018-2020 (HTA). Alle forbundene i YS Stat anbefaler sine medlemmer å si ja til avtalen. Alle vil motta en e.post med informasjon og lenke til selve avstemmingen som gjøres anonymt gjennom Questback. Skulle du mot formodning ikke motta noen e-post i løpet av morgendagen må du ta kontakt med ditt eget forbund slik at dette kan rettes opp. Frist Uravstemmingen avsluttes 15. juni kl 1500 slik at resultatet kan behandles i hovedsammenslutningstyret og meddeles Riksmekler 19. juni kl 1200. #tariff #statsansatte #YSSMedia #lønnsoppgjøret #lønnsforh

Overveldende ja fra YS til ny pensjonsmodell

Uravstemningen i YS ga et klart ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. LO og Unio sier også ja til ny tjenestepensjon. YS Stat vil nå rette et særlig søkelys mot den kommende prosessen om ordninger for de som har særaldersgrense. Det skal blant annet lages regler som sikrer pensjonsnivåene for de som har mer enn ti år igjen til aldersgrensen. I mars ble organisasjonene i offentlig sektor enige med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte, hvorav 171.000 er statsansatte. Den nye ordningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Samtidig ivaretar man hensynet til de som må gå av tidlig, enten det er på grunn av helse eller særaldersg

Her kan du se resultatet av meklingen. Riksmeklers møtebok

YS Stat-leder Pål N. Arnesen intervjues av NRK etter at meklingsresultatet ble gjort kjent torsdag ettermiddag foto: Fredrik Støtvig Etter hver mekling utformes det og gjøres kjent en møtebok med vedlegg som inneholder resultatet av meklingen. I årets statsoppgjør var det mekler Richard Saue som hjalp partene frem til et forslag til løsning på lønnsoppgjøret. YS Stat har meddelt mekler at vi anbefaler forslaget, og at vi vil sende det til uravstemning. Svarfristen er 19. juni. Her kan du lese møteboka med vedlegg. Du kan lese mer informasjon om Riksmekleren her.

Et godt lønnsoppgjør for YS Stat. Streik avverget.

En fornøyd YS Stat-leder Pål N. Arnesen hos Riksmekleren torsdag foto: Vetle Daler Det blir ikke streik i staten etter at partene torsdag ble enige hos Riksmekleren om en ny hovedtariffavtale. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne kom til enighet med staten seksten timer på overtid. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør. – Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat. Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt

Forslag om overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene mangler begrunnelse

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mottar rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet YS Stat har levert høringssvar til rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. YS Stat er kritisk til manglende utredninger og faglige begrunnelser for flere av utvalgets mange forslag. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om regionreform anmodet regjeringen Stortinget om å sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå overføring av ytterligere oppgaver til fylkeskommunene. YS Stat mener at rapporten mangler nødvendige konsekvensutredninger som må ligge til grunn for forslag av den art og omfang

Utvalg skal se på regelverket for universiteter og høyskoler

YS Stat har levert innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med å sette ned et utvalg som skal gå igjennom regelverket for universiteter og høyskoler. Departementet legger opp til at utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU). Utvalget skal foreslå endringer i regelverket slik at det tydeligere beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, studenter og ansatte, der dette ikke er fastsatt i annet regelverk. Departementet ønsker også å gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler. YS Stats innspill til arbeidet er blant annet at utvalget må få et tilstrekkelig bredt ma

Staten kan ikke kreve at ansatte skal legge ut for fly og hotell

I 2015 bestemte Utenriksdepartementet seg for å innføre en ny reisepolicy, som innebar at de ansatte selv skal bestille hotell og fly, legge ut for disse, og få igjen pengene når reiseregningen blir levert etter at turen er gjennomført. Denne praksisen må nå opphøre etter at Borgarting lagmannsrett har gitt NTL medhold i at dette ligger utenfor det arbeidsgiver kan kreve. Urimelige krav fra arbeidsgiver Saken var først oppe i tingretten, der de ansatte tapte. NTL anket saken til Borgarting lagmannsrett, som nå har avsagt dom. Retten gir NTL full støtte i at UD ikke kan pålegge sine ansatte å stå personlig ansvarlig for utgifter til fly og hotell. Lagmannsretten peker i dommen på at det kan b

Nyheter fra forbundene
Arkiv - alle tidligere artikler
Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

916 38 608

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.